Gebruikersvoorwaarden

Inleiding

Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker en eigenaar van de website (http://www.aardeopdekaart.nl). De eigenaar van deze site staat met de handelsnaam "Aarde op de Kaart", hierna ook te noemen: de redactie, geregistreerd onder KvK nummer 26427001.

Rechten en plichten van gebruikers

Als u een bijdrage wilt plaatsen op de Aarde op de Kaart website, dient u een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als gast gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen. Door uw gebruik van de Aarde op de Kaart website, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden. U mag de Aarde op de Kaart website gebruiken voor zowel persoonlijke als commerciƫle doeleinden. Bijdragen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing niet door een redactie beoordeeld of goedgekeurd. De betrouwbaarheid van een bijdrage is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de bijdrage plaatste.

Persoonlijk registreren

Het is niet toegestaan om onder twee namen te registreren tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de redactie. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan. Het delen van gebruikers accounts is niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met de redactie. Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de redactie dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook. Indien u vermoedt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de redactie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen via de contact gevens onder het Help menu. Een geregistreerd gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. Stuur daarvoor een bericht van dien aard naar het adres dat staat bij contactgegevens onder het Help menu. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Het eigendom van de bijdragen vervalt in dat geval aan de redactie. De redactie houdt zich het recht voor geplaatste bijdragen te behouden, dan wel te verwijderen. De redactie houdt zich het recht voor gebruikersaccounts die deze voorwaarden overtreden te verwijderen zonder nadere kennisgeving.

Aanstootgevend of beledigend gebruik

Aanstootgevende of beledigende gebruikersnamen of bijdragen, dit naar oordeel van de redactie, kunnen worden verwijderd zonder aankondiging. Het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt kan door de redactie worden gesloten.

De Aarde op de Kaart website

De Aarde op de Kaart website is bedoeld voor het delen, en verspreiden van Geografische Informatie, zgn. GIS gegevens. Geregistreerde gebruikers kunnen GIS gegevens toegoeven en deze al dan niet beschikbaar stellen aan andere gebruikers van dezelfde site via het toevoegen van punten, lijnen en vlakken, te samen met hun naam (label) en een omschrijving. Daarnaast kunnen gebruikers adressen van webdiensten toevoegen en de inhoud daarvan verspreiden via deze site. De redactie is niet verantwoordelijk voor de informatie van deze externe internetdiensten die via deze weg wordt verspreid.

Opslag en beheer van gegevens

Gegevens die worden opgeslagen om gebruikersaccounts te beheren, worden alleen voor dat doel gebruikt, en niet gegeven of verhandeld aan derden. Bijdragen worden zorgvuldig bewaard, echter het is mogelijk dat gegevens verloren kunnen gaan door technische oorzaken. In dat geval is de redactie niet aansprakelijk. De opslag van gegevens via deze weg op Aarde op de Kaart kan en mag niet worden beschouwd als een waarborg voor het bewaren en veiligstellen van deze informatie.

Aansprakelijkheid en toepasselijk recht

De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op de Aarde op de Kaart website, noch in Nederland, noch daarbuiten. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en). De redactie sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de Aarde op de Kaart website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de Aarde op de Kaart website te gebruiken en/of te raadplegen. De Aarde op de Kaart website wordt beheerd door BvA Bureau voor Archeologie. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Aarde op de Kaart website vallen onder het Nederlandse recht en zullen -zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruikersvoorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft. Door gebruik van de Aarde op de Kaart website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van BvA Bureau voor Archeologie in geval BvA Bureau voor Archeologie (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval BvA Bureau voor Archeologie daardoor kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze gebruikersvoorwaarden.

Download dit document vanaf hier.